รายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

|