รายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 65

|