รายงานการประชุมสภาอบต.ทัพราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)

|