รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

|