รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

|