วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. รับมอบน้ำยาถูพื้น และผงซักฟอก เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ (Local Quarantine) และศูนย์พักคอย (Communityisolation)

|