วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โดยมี นายพรพงษ์ เสาวคนธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานในที่ประชุม

|