ออกเยี่ยมผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พร้อมมอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จำนวน 3 ราย 1.นางเพียว ดาศรี ม.2 บ้านตะลุมพุก 2.นายสมควร เรืองรัสมี ม.8 บ้านโคกกราด 3.นายเหม้า ผุสดี ม.16 บ้านหนองกก

|