เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตะเวนชายที่ 124 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|