เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ฯ ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสระแก้ว ณ วัดหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|