แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565

|