โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัดอบต.ทัพราช ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลทัพราชและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 – 17 )

|