โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ อบต.ทัพราช จ.สระแก้ว