เมษายน 2565

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช ออกดำเนินการซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 แห่ง ทั้งหมด 23 จุด ดังนี้ 📌 หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข 9 จุด 📌หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 14 จุด

🗓วันที่ 21 เมษายน 2565 🛠

อ่านเพิ่มเติม »

📍 กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »