กองการศึกษา

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม »