ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มอบหมายให้นายสมชาย พรมบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนายชื่น เย็นจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนายบุญนาค สมัคคดี เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชนางมะลิ พงษ์สุริยะ ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพงศ์ ไชยโย นักวิชาการศึกษานางสาวบุษกร จิตสุนทร เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษานายกาจพล อุ่นสะเดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการได้นำเสนอโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวหณะ ในโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ.ห้องประชุมสระขวัญ

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นาย พรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ.หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัดอบต.ทัพราช ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ตำบลทัพราชและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 – 17 )

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »