งานสวัสดิการสังคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ร่วมงานฌาปนกิจศพ และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลทัพราช นายสวาท ขวาแช่น หมู่ที่17บ้านไพรอนันต์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 52,060 บาท ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน 500 บาท

อ่านเพิ่มเติม »

ออกเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือในการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล พร้อมมอบถุงยังชีพ แมส เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ รายนายประพันธ์ อัมพรพงษ์ หมู่ที่ 17 บ้านไพรอนันต์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม »

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาวะประชาชนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ โดยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 1.นางช้อย ค้าขาย หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร 2.นางเหี้ยม ลาภรัมย์ หมู่ที่ 7 บ้านโคกไพล 3.นายเหวน เย็นภู หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของคนในครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ

อ่านเพิ่มเติม »

ออกเยี่ยมบ้าน น.ส.ชลธิชา มิลินทะภาส บ้านเลขที่ 155 ม. 10 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กรณีขอความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ได้ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการเข้าถึงสิทธิต่างๆในเบื้องต้น พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 2 ชุด หน้ากากอนามัย(แมส) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สบู่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้กับทางครอบครัวในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม »

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »

แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการในแบบคำขอลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »