งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ.หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »