ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม »