ระบบงานบริหารงานบุคคล

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม »

แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »