ระบบงานบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อบต.ทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

อ่านเพิ่มเติม »