การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่๑๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐-๒๒ ก.ค. ๖๕ ณ.เทศบาลตำบลตาพระยา

|