กิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอ.ตาพระยา ต.ทัพราราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

|