ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (กรณีรับเงินสด) ปีงบประมาณ 2565

|