ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางพื้นที่ชายแดนตะวันออกของประเทศไทย (จ.สระแก้ว) ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐบกิจพอเพียง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

|