ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า อุทยานแห่งชาติตาพระยา ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยา บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

|