ร่วมต้อนรับนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) พร้อมเยี่ยมผู้เข้ารับ วัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมมารี ณ วัดบ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

|