ร่วมมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ขอรับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้พิการ/ผู้ยากไร้ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ บ้านของ น.ส.นิภาพร พัฒนพิบูลย์ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 6 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

|