วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

|