วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

|