วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนสปสช.อบต.ทัพราช ร่วมประชุมคณะกรรการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการบริหารจัดการกองทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

|