วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพรพงษ์ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ.หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

|