ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

|