แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการในแบบคำขอลงทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

|