แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และระบบบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ปีงบประมาณ 2565

|