โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

|

โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว