🗓 วันที่ 10 มีนาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|