🗓 วันที่ 9 มีนาคม 2565 🛠 กองช่าง อบต.ทัพราช 🔊 ออกดำเนินการ ซ่อมบำรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกกราด ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

|